Комунальне Некомерційне Підприємство Лохвицька міська Лікарня

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням __сесії

Лохвицької районної ради

від ______________2019р.

 

Голова Лохвицької районної ради

 

_______________ А.О. Храпаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

2019рік

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (далі – Лікарня) створене за рішенням Лохвицької районної ради (далі – Засновник) від 25 квітня 2018року шляхом реорганізації (перетворення) бюджетної установи Лохвицької центральної районної лікарні і є правонаступником зазначеної бюджетної установи.

 

1.2. Засновником, Власником та органом управління майном Лікарні є територіальна громада  м. Лохвиця, в особі Лохвицької районної ради Полтавської області (надалі – Засновник). Лікарня є підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Засновнику.

 

1.3. Лікарня здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, та є неприбутковим підприємством.

 

1.4. Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України „ Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ”, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 2.1. Найменування: 

 

 2.1.1. Повне найменування Лікарні  – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ;  

 

2.1.2. Скорочене найменування Лікарні  – КНП ЛОХВИЦЬКА РЛ ЛОХВИЦЬКОЇ РР;  

 

 2.2. Юридична адреса та місцезнаходження Лікарні – 37200, Полтавська область,

м. Лохвиця, вул. Незалежності,4.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Лікарні є:

3.1.1. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів вторинної медичної допомоги, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;

3.1.2. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах;

3.1.3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

 

3.2. Предметом діяльності Лікарні є:

3.2.1. Медична практика;

3.2.2. Ліцензована у встановленому порядку діяльність, пов’язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

      3.2.3. Забезпечення стаціонарної та амбулаторної допомоги;

       3.2.4. Координація і спрямування зусиль районних організацій, установ, підприємств на усунення або максимальне зменшення факторів, що шкідливо впливають на здоров`я і працездатність населення, а також на найповніше задоволення його потреб у медичній допомозі;

       3.2.5. Проведення заходів по захисту населення у разі виникнення екстремальних ситуацій;

       3.2.6. Забезпечення лікарні кваліфікованими кадрами, матеріально-технічним та медикаментозним забезпеченням, транспортом;

       3.2.7. Правовий, соціальний і професійний захист медичних працівників;

       3.2.8. Огляд на стани сп’яніння алкогольного та наркотичного походження;

       3.2.9. Профілактичні медичні огляди населення, в т.ч. наркологічні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та працівників інших професій, в т.ч. попередні огляди кандидатів у водії, періодичні, позачергові, передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспорту, періодичний медичний огляд на об’єкт дозвільної системи;

        3.2.10. Медична підготовка водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів;

        3.2.11. Експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико — соціальних експертних комісій;

       3.2.12. Проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю;

       3.2.13. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЛІКАРНІ;

       3.2.14. Утримання будівель, споруд і технічних засобів ЛІКАРНІ у належному стані;

       3.2.15. Належна експлуатація та функціонування медичного обладнання у ЛІКАРНІ;

       3.2.16. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у ЛІКАРНІ;

       3.2.17. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

       3.2.18. Планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем;

       3.2.19. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.20. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

3.2.21. Взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої), екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

3.2.22. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.23. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.24. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги міста Лохвиця та Лохвицького району;

 3.2.25. Визначення потреби структурних підрозділів Лікарні та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.26. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Лікарні;

3.2.27. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені їй на підставі відповідної ліцензії та результатів державної акредитації.

4.2. У разі, коли особа, яка звернулася до лікаря, потребує медичних послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов’язана направити таку особу до іншого закладу охорони здоров’я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг.

Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні, є стан здоров’я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне місце її проживання знаходиться поза межами Лохвицького  району Полтавської області чи з огляду на інші, не пов’язані зі станом здоров’я обставини.

4.3. Черговість доступу осіб, які звернулися до Лікарні, до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров’ю конкретної особи.

4.4. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні приймається лікарем, уповноваженим на це Головним лікарем (Директором) Лікарні, після ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода для госпіталізації не є потрібною).

4.5. У разі, коли стан здоров’я особи вимагає невідкладної госпіталізації до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця, або Лікарня не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до підприємства є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня після надання невідкладної допомоги забезпечує в разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони здоров’я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується пацієнт, передається медична документація, яка інформацією про стан здоров’я особи та заходи, вжиті у Лікарні.

4.6. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних відділень Лікарні здійснюється у разі:

       коли стан здоров’я госпіталізованої особи не вимагає подальшого лікування в умовах стаціонару;

наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;

коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

4.7. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров’я зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Головний лікар (Директор) Лікарні чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений інший порядок вирішення цього питання.   

4.8. При наданні медичних послуг Лікарня зобов’язана забезпечувати дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законами України.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛІКАРНІ

5.1. Лікарня є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.

       5.2. Лікарня проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензії на здійснення медичної практики, на діяльність, пов’язану з придбанням, зберіганням, перевезенням, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання та інші дозвільні документи відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Лікарня здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до затвердженого фінансового плану, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за тарифами (цінами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

5.4. Збитки, завдані Лікарні внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Лікарня залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

5.6. Лікарня має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу гербову печатку, інші круглі печатки, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням.

5.7. Лікарня відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в її розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у лікарні відповідальність за її зобов’язаннями несе власник.

5.8. Лікарня не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника та Органу управління.

5.9. Лікарня має право укладати договори та інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.10. Лікарня самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, відповідно до чинного законодавства України, згідно затвердженого фінансового плану.

5.11. Лікарня надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Лікарня має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5.12. Лікарня має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.

 

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Майно Лікарні є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Лікарні становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

6.2. Майно лікарні, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад Лохвицького району Полтавської області, надається Лікарні безоплатно і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє та користується зазначеним майном. У разі ліквідації Лікарні майно, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району, підлягає безоплатній передачі на баланс Засновника.

6.3. Лікарня не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди власника майна. Лікарня не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Лікарні або її відчуження, вирішується виключно Засновником. 

6.4. Джерелами формування майна та коштів Лікарні є:

6.4.1. Комунальне майно, передане Лікарні відповідно до рішення про його створення;

6.4.2. Кошти місцевого бюджету

6.4.3. Капітальні вкладення і кошти з бюджету;

6.4.4. Позабюджетні кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, які надходять на                          рахунок Лікарні в порядку, що не суперечить чинному законодавству;

6.4.5. Кошти або майно, що надходять від надання платних послуг;

6.4.6. Власні надходження Лікарні: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна,    закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг (робіт);

6.4.7. Цільові кошти;

6.4.8.  Кредити банків;

6.4.9. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

6.4.10. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

6.4.11. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

 6.4.12. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

 6.4.13. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

 6.4.14. Обсяг видатків на утримання Лікарні використовується виключно на його утримання,  реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників Лікарні (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

 Вилучення майна Лікарні може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 6.5. Статутний капітал Лікарні не формується.

 6.6. Лікарня може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію        Засновника.

 6.7. Лікарня має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

 6.8. Лікарня самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Лікарні у визначеному законодавством порядку.

 6.9. Власні надходження Лікарні використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 7.1. Лікарня має право самостійно:

 7.1.1. Проходити акредитацію.

 7.1.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Лікарню завдань.

 7.1.3. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Лікарні та її матеріально-технічне забезпечення.

 7.1.4. Укладати договори та інші правочини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

 7.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 7.1.6. Здійснювати поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. Власне будівництво, реконструкцію та  капітальний ремонт цих фондів підприємство має право здійснювати лише зі згоди Засновника.

  7.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

  7.1.8. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами первинного, вторинного та третинного рівнів, екстреної (швидкої) медичної допомоги, екстреної (невідкладної) медичної допомоги, науковими установами в межах госпітального округу та поза його межами.

 7.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

  7.1.10. Створювати структурні підрозділи Лікарні відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

 7.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

 7.2. Лікарня:

 7.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 7.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

 7.3. Обов’язки Лікарні:

 7.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 7.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку).

 7.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

7.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

 7.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

 7.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Лікарні відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.3.7.Здійснювати заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи ЛІКАРНІ та забезпечує виплату працівникам заробітної плати не рідше ніж це передбачено чинним законодавством України.

 

8. УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНЕЮ

        8.1. Управління Лікарнею здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника (Власник), Уповноваженого органу управління та  Головного лікаря.

8.2. Засновник (Власник) – Лохвицька районна рада:

8.2.1. Затверджує Статут Лікарні та зміни до нього.

8.2.2. Затверджує фінансовий план Лікарні та контролює його виконання;

8.2.3. Перевіряє, у разі необхідності корегує та затверджує тарифи на платні медичні послуги, що надаються Лікарнею;

8.2.4. Погоджує Лікарні договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

 8.2.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади міста Лохвиці, Лохвицького району та/або майна інших форм власності, та закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління;

 8.2.6. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Лікарні, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

 8.2.7. Засновник не має права втручатись в господарську діяльність Лікарні,  в діяльність з ведення кадрової політики та в структуру Лікарні.

 8.2.8. Надає згоду на будівництво, реконструкцію та  капітальний ремонт майна, яке знаходиться в оперативному управлінні  Лікарні.

 8.2.9. Місцеві та районні органи виконавчої влади укладають з Лікарнею договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих та районних бюджетів.

8.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Лікарні здійснює – Головний лікар (Директор), який призначається і звільняється з посади у відповідності з чинним законодавством. Строк найму права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом..

 8.4. Головний лікар (Директор) Лікарні:

 8.4.1. Діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Лікарні, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

 8.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

 8.4.3. Організовує роботу Лікарні щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів вторинної медичної допомоги.

 8.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Лікарні, якість послуг, що надаються Лікарнею, використання наданого на праві оперативного управління Лікарні майна територіальної громади та/або майна іншої форми власності і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Лікарнею договорів.

 8.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Лікарнею на праві оперативного управління майна.

 8.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні.

 8.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

 8.4.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 8.4.9. Подає в установленому порядку органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Лікарні, бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів. За запитом Засновника або органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

 8.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Лікарні, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори (строкові та безстрокові) з працівниками Лікарні. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

 8.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

 8.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Лікарні. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

 8.4.13. Забезпечує дотримання у Лікарні вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

 8.4.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 8.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Лікарні з вини Головного лікаря (Директора) Лікарні в порядку, визначеному законодавством.

 8.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Лікарні, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Лікарні;

- порядок надходження і використання власних надходжень;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

 8.4.17. Має право укладати договори оренди майна у відповідності із рішеннями Засновника та вимогами законодавства.

 8.4.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря (Директора) Лікарні згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем (Директором).

  8.5. Головний лікар (Директор) Лікарні та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

  8.6. У разі відсутності Головного лікаря (Директора) Лікарні або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник головного лікаря (заступник директора) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

9.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛІКАРНІ

        9.1. Структура Лікарні включає:

 9.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

 9.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

 9.1.3. Лікувально-профілактичні та діагностичні підрозділи.

 9.2. Структура Лікарні, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Лікарні затверджуються керівником Лікарні.

 9.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Лікарні затверджуються Головним лікарем (Директором). Головний лікар (Директор) самостійно визначає посади до яких застосовуються окремі форми трудових договорів.

 9.4. Штатну чисельність Лікарні Головний лікар (Директор) визначає на власний розсуд на підставі кошторису Лікарні, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

         10.1. Працівники Лікарні мають право брати участь в управлінні Лікарнею через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Лікарні, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Лікарні відповідно до законодавства.

Лікарня зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників у її управлінні.

  10.2. Трудовий колектив Лікарні складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Лікарнею.

  10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Лікарнею, не може обиратися Головний лікар (Директор) Лікарні. Повноваження цих органів визначаються законодавством. Під поняттям Головний лікар (Директор) Лікарні в цьому пункті Статуту слід розуміти особу, яка постійно здійснює повноваження Головного лікаря (Директора) Лікарні або особу, яка здійснює або може здійснювати тимчасові повноваження Головного лікаря (Директора) Лікарні згідно посадових обов’язків.

 10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Лікарні регулюються колективним договором.

 10.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю (Директору) Лікарні, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

 10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Лікарні та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

 10.7. Працівники Лікарні провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством та правил внутрішнього трудового розпорядку.

11. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

         11.1. Контроль якості надання вторинної медичної допомоги хворим Лікарні здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству України.

 

 

 

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Припинення діяльності лікарні здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади. У разі припинення Лікарні шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення, його активи  передаються одному чи кільком неприбутковим підприємствам Лохвицької районної ради або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 12.2. У разі реорганізації Лікарні вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

 12.3. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

 12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

 12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

 Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Лікарні.

 12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Лікарнею. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

 Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Лікарні, що ліквідується.

 12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

 12.8. Працівникам Лікарні, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 12.9. Лікарня є такою, що припинила свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

         13.1. Питання, які не відображенні в цьому Статуті, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 13.2. Статут  Лікарні затверджується Засновником.

 13.3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни і доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту Лікарні та державної реєстрації нової редакції відповідно до вимог законодавства.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                              А.О. Храпаль